انتقاد

انتقاد/ انتقاد می کنیم یا کنایه می زنیم؟

/
همیشه دیرمی کنی و اصلا مسئولیت پذیر نیستی چرا کا…
رابطه والدین و فرزندان

رابطه والدین و فرزندان/رابطه یا نمره؟

/
زمان گرفتن کارنامه خودتان را به خاطر دارید؟ کارنامه فر…
اشتباهات

سه اشتباهی که روابط مان را خراب می کند/اشتباهات

/
روزانه به طور معمول چه اشتباهاتی در رفتارمان داریم که از آن…
قضاوت

قضاوت کردن/آگاه شدن از رفتارمان

/
ایا قضاوت کردن را انتخاب می کنیم؟ یکی از مواردی که می تواند به کیفی…
عذرخواهی

هنر عذرخواهی/هوشمندی در ارتباطات

/
نمی توانم بگویم در زندگی می توانیم تبدیل به فردی شویم که هیچ گ…