خجولی

خجولی و درون گرایی

/
آیا افراد درون گرا ، خجالتی هم هستند و یا بر عکس افراد خجول درون …
قاطعانه

قاطعانه رفتار کنیم/ اهمیت کلمه نمی دانم

/
قاطعیت و نمی دانم آیا باید برای هر سوالی جوابی داشته باش…