قضاوت

قضاوت کردن/آگاه شدن از رفتارمان

/
ایا قضاوت کردن را انتخاب می کنیم؟ یکی از مواردی که می تواند به کیفی…
خجولی

خجولی و درون گرایی

/
آیا افراد درون گرا ، خجالتی هم هستند و یا بر عکس افراد خجول درون …