گوش دادن موثر

گوش کردن موثر را چگونه تعریف می کنید؟

/
آیا در اطرافیانتان کسانی هستند که وقتی با آنها صحبت می کنید، …
برنامه ریزی

برنامه ریزی/تمرکز روی چه کاری؟

/
اگر تجربه کار با کودکان را داشته باشید، متوجه شده اید که کودکان نمی توانند مدت زما…

ادراک در رفتار ما/ چطور از دید دیگران ببینیم؟

/
داستان فیل و کوران مولانا را شنیده اید؟ داستان به این صور…