قاطعانه

قاطعانه رفتار کنیم/ اهمیت کلمه نمی دانم

/
قاطعیت و نمی دانم آیا باید برای هر سوالی جوابی داشته باش…
عاطفی منطقی

عاطفی-منطقی/مغز عاطفی-مغزمنطقی

/
برای اینکه وزن متناسبی داشته باشی نباید این غذا را بخوری . …