من در خدمت تکنولوژی هستم یا تکنولوژی در خدمت من؟ شرایط را تغییر می دهم یا شرایط مرا؟ مشکلات را مدیریت می کنم یا مشکلات مرا؟ قوی تر هستم یا بهانه ها؟ مشکلات را مدیریت می کنم یا مشکلات مرا؟ مسئولیت صد در صد زندگی خودم را پذیرفته ام می توانم زندگی ام را تغییر دهم اشتباهات خود را تکرار نمی کنم و از اشتباهات دیگران درس می گیرم